Mesures d’àmbit laboral en data 5/5/2020

Des de l’assessoria laboral que gestiona el Gremi ens informen que:

ÚLTIMES NOTÍCIES: a data 5/5/2020

TORNAR A LA FEINA DESPRÉS D’UN  ERTO’s

Us recordem que si heu fet un ERTO cal que comuniqueu anticipadament, a la vostra assessoria laboral, que una persona treballadora deixa l’ERTO i comença a treballar, ja que cal fer les gestions oportunes davant el SEPE i la TGSS.

Els recordem també, que CAP PERSONA TREBALLADORA EN SITUACIÓ DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTE PER ERTO POT PRESTAR SERVEIS, excepte que tingui una afectació parcial i només durant les hores en què no està afectada per l’ERTO.

Si es dona aquest cas, es produeix una doble infracció:

 1. Falsejament de documentació i connivència per què una persona treballadora cobri la prestació d’atur.
 2. Donar ocupació a persones treballadores amb el contracte suspès.

Es pot considerar una infracció per cada treballador i les sancions poden anar dels 6.251 € als 187.515 €. A més, s’haurà de tornar la prestació d’atur percebuda.

otGir Assessors Laborals

ALTRES MESURES A DATA 28/3/2020

 • No es pot recórrer a l’extinció del contracte de treball per les causes previstes en l’article 52.c) ET (econòmiques, productives, tècniques i d’organització) i pel 49.1.h) ET “força major”, quan estan relacionats amb el COVID-19

 

 • Tramitació per part de l’empresa de la prestació individual de la desocupació (en model que facilita el SEPE). Serà necessari recaptar l’autorització de la persona treballadora. La comunicació al SEPE ha de realitzar-se en un termini de 5 dies de la sol.licitud (caldrà veure si fan esmena), ja que fa pressuposar que des de la presentació s’inicia aquest còmput de 5 dies.

 

 • Silenci Administratiu positiu: Tema estrella d’aquests dies. En el preàmbul es fa referència expressa al fet que la falta de resolució produirà l’efecte que la sol.licitud està aprovada. Per tant, haurem d’estar atents els 5 dies (hàbils).

 

 • Interrupció del còmput de la durada dels contractes temporals. Això equival, en la pràctica, que el contracte es manté, sense possibilitat d’extinció durant l’estat d’alarma.

 

 • La durada del ERTO per causa de força major s’estendrà durant el període d’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

 

 • La Inspecció de Treball i el SEPE “ja estan afilant les eines”, per al cas que es produeixin fraus o irregularitats. Al marge de sancions (administratives i penals) haurà de reintegrar-se la desocupació percebuda pels treballadors

 

 • La data d’efectes de la situació de desocupació per als ERTOS per causa de força major serà la del fet causant (o en el seu cas, l’establerta en la sol.licitud) i per als ERTOS per causes objectives la data en què es comuniqui a l’Autoritat Laboral la decisió d’adoptar-lo.

 

 • Al nostre entendre ens crea algun dubte que és essencial: Com gestionar (sense codi) la tramitació de la desocupació i, per tant, l’aplicació efectiva del ERTO per força major. Suposem que el SEPE o el Departament de Treball de torn plantejarà com resoldre’l, ja que fins avui no ha estat possible la tramitació.

 

 • Entrada en vigor i vigència: Des del 28/03/2020, i fins que finalitzi l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.