Pla acció establiments comercials de venda al detall – Direcció General de Comerç

Pla acció establiments comercials de venda al detall – Direcció General de Comerç. Des de la Direcció general de comerç han creat un nou Pla sectorial de desconfinament per als establiments comercials que segueixen les mesures marcades fins l’actualitat.

Es reiteren les mesures de seguretat aprovades i adoptades fins ara pel comerç alimentari i la seva experiència en aquest període. En tots els casos, s’extremaran les mesures de seguretat i la freqüència en la neteja i desinfecció, com s’ha vingut fent fins ara. A continuació us detallem els aspectes més importants del document.

Mesures generals:

 • Les persones titulars de l’activitat han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.
 • La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, l’equivalent a 2,5 m2 per persona.
 • A l’entrada de l’establiment es posaran a disposició dels clients dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants.
 • L’ús de la mascareta és obligatori per a persones de 6 anys en endavant. Com a excepció a aquesta norma general, no estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria.
 • L’ús de guants per part dels clients és obligatori sempre que manipulin productes no envasats, i recomanable amb caràcter general. L’ús de guants per part dels treballadors és obligatori per al contacte amb productes no estan envasats, i s’ajustarà a la reglamentació sobre manipulació d’aliments per a totes les situacions.
 • En l’autoservei d’altres productes a granel caldrà habilitar les mesures de seguretat adaptades al tipus de producte.
 • En el cas de productes de pesca, carn, xarcuteria, polleria o de fruites i verdures i hortalisses en despatx assistit podrà establir-se una distància de seguretat entre el client i els productes adaptada a la mida de l’establiment.
 • És obligatori disposar de rentamans d’accionament no manual amb aigua calenta i freda amb sabó amb dosificador, eixugamans d’un sol ús i paperera amb pedal. L’ús de guants per part dels treballadors és obligatori per al contacte amb productes no estan envasats, important que els guant es canviïn amb freqüència i es mantinguin net. Portar guant sempre pot generar una falsa seguretat d’higiene.

Mesures de neteja i desinfecció:

 • Els establiments netejaran i desinfectaran les instal·lacions i zones de contacte més freqüent almenys dos cops al dia, i serà obligatori que una d’aquestes vegades sigui al final de la jornada
 • Quan diferents treballadors comparteixin un lloc de treball o llocs de treball per torns, es netejaran i desinfectaran els llocs de treball després de cada ús o canvi de torn respectivament, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació
 • La disposició dels llocs de treball, l’organització de la circulació de persones, la distribució d’espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, línia de caixes, etc.), l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre han de modificar-se, en la mesura necessària i possible, per garantir la màxima distància entre persones i circulació de l’aire.
 • Caldrà disposar de papereres on dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. S’hauran de netejar freqüentment i almenys un cop al dia.
 • Quan sigui possible i sempre que no contravingui cap norma sectorial, es mantindran les portes obertes amb falques o altres sistemes per evitar el contacte de la gent amb manetes i poms.
 • Es recomana ventilar els espais com a mínim 3 vegades al dia 10 minuts, aproximadament, i vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions de climatització.

Treballadors:

 • No poden incorporar-se als seus llocs de treball aquells que tinguin algun dels símptomes compatible amb el SARS-COV2 o bé estiguin en aïllament domiciliari per diagnòstic d’aquesta malaltia. Tampoc podran incorporar-se aquells que, encara que no manifestin símptomes, estiguin en quarantena domiciliària per haver estat en contacte amb algú amb símptomes.
 • El titular de l’activitat econòmica de l’establiment o local s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc.
 • Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció. Això també s’aplicarà al personal de neteja, manteniment, reposició, repartiment o seguretat de l’establiment.

Si vols tenir el Pla sectorial complet, te’l pots descarregar AQUÍ