Preguntes i respostes Real Decret 1021/2022

INFORMACIÓ DUBTES APLICACIÓ REAL DECRET

Al desembre del 2022 es va publicar el real decret 1021/2022 pel que es regul.len els requisits per a la comercialització de productes alimentaris en establiments. Us passem un resum dels articles que creiem que poden ser del vostre interès:

 Poden els establiments minoristes , subministrar aliments d’origen animal a altres establiments al detall?

Un establiment de comerç al detall pot suministrar aliments d’origen animal, sempre que aquesta activitat sigui marginal, localitzada i restringida.

Marginal; suministrar fins un 25% del que comercilitzes anualment o 500kg a la setmana. (suposa una comercialització total d’un màxim de 500 kg a la setmana, incloent la suma del suministre a consumidor final i a altres establiments de comerç al detall)

Localitzada; subministra productes alimentaris a altres establiments de comerç al detall ubicats en la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’ iguals característiques i finalitat que defineixi l’ autoritat competent corresponent o entre zones limítrofes. En el cas de comerç entre establiments de diferents comunitats autònomes, el subministrament podrà realitzar-se en un radi inferior o igual a 50 km des de l’ establiment d’ origen, sempre que els registres sanitaris autonòmics on estiguin inscrits els establiments d’ origen i destinació siguin públics i accessibles de forma efectiva

Restringida ; Una activitat es considerarà restringida quan no se subministrin productes alimentaris a establiments inscrits en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA), conforme a l’establert en el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments

DOCUMENTACIÓ PER A SUMINISTRAR A ALTRES ESTABLIMENTS DE COMERÇ AL DETALL

Haurà de presentar una declaració responsable en la que es declari que compleix els requisits d’aquest article.

Comptarà amb tota la documentació o registres que inclogui les dades dels establiments als que es subministra, quantitats i dates de subministrament.

 Si tu compres a un establiment minorista un producte d’elaboració pròpia d’un altre, l’has de vendre al consumidor final, per tant no el pots vendre a un altre establiment minorista.

 Tampoc pots vendre el teu producte d’elaboració pròpia a un establiment amb Registre Sanitari.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres.